So sánh sản phẩm

Luận văn thạc sỹ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Luận văn thạc sỹ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG


2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng tiêu thụ sản
phẩm của Công ty, trên cơ sở đó đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp mở rộng thị 3
trƣờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại TNG trong giai đoạn tới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hoá và làm sáng tỏ thêm những vấn đề luận cơ bản về thị trƣờnghoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trƣờng. - Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh nói chung và thị trƣờng tiêu thụ
sản phẩm nói riêng của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại TNG. - Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại TNG.
Tags: ,

Chia Sẻ :